Alternate Text
Alternate Text Alternate Text

رتيواتور چند منظوره آفستاين ماشين به عنوان خاك ورز اوليه در اراضي زراعي، باغي و نيز اراضي برنج كاري مورد استفاده قرار گرفته


اين ماشين به عنوان خاك ورز اوليه در اراضي زراعي، باغي و نيز اراضي برنج كاري مورد استفاده قرار گرفته و همچنين ماشين مناسبي براي مبارزه مكانيكي با علف‌هاي هرز دركليه باغ‌ها مي‌باشد.

ويژگي‌ها:

  1.  امكان آفست شدن دستگاه به منظور خاك ورزي تا حداقل فاصله نسبت به تنه درختان و يا پوشش جاي چرخ تراكتور در اراضي شاليزار.
  2.  از ویژگی‌های بارز رتیواتور آفست کشویی، عملیات خاک ورزی و مبارزه با علف‌های هرز و همچنین استفاده در باغات جـوی پشته‌ای می‌باشد.
  3.  سيستم انتقال نيرو دنده‌اي از گيـربكس به محـور روتـور
  4.  قابليت نصب به‌صورت سوارشونده (اتصال سه نقطه) به انواع تراكتورهاي سبك زراعي، شاليزاري و كمرشكن باغي
  5.  نيـاز بـه تـوان كمتـر در مقـايسه بـا رتيواتورهاي مشابه به دليل شكل تيغه و سيستم انتقال توان.

 

 

ویژگی های محصول :